Problemy planistyczne w gminach

 Zdjęcie Zdjęcie
Seminarium organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Organizatorzy seminarium podkreślali, że wobec różnorodności wyzwań i zmieniających się uwarunkowań formalno-prawnych w planowaniu przestrzennym należy pamiętać, iż odbiorcami dokumentów planistycznych są również mieszkańcy naszych gmin, dlatego opracowanie oraz upowszechnianie dokumentów powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników.

Aktywne włączenie mieszkańców w proces opracowania gminnych dokumentów planistycznych powinno zmotywować projektantów oraz gminy do dostosowania formy tekstowej i graficznej dokumentów do oczekiwań odbiorców.

W trakcie spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące m.in. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w planach miejscowych, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w mpzp oraz zapisów uchwał o przystąpieniu do mpzp w kontekście ich konsekwencji w uchwale końcowej. Zaprezentowane zostały również regulacje wynikające z tzw. „specustawy mieszkaniowej”, a także zasady ochrony różnorodności biologicznej w procedurze opracowania gminnych dokumentów planistycznych na wszystkich etapach procesu planistycznego.

Ponadto przedstawiona została prezentacja „Rzeki i tereny nadrzeczne w systemie planowania przestrzennego – przypadek województwa śląskiego”, poświęcona inicjatywie samorządowej, która ustanowiła rok 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii jako temat przewodni Forum Przestrzeni.

W ostatniej części spotkania omówione zostały bieżące problemy planistyczne na podstawie wydanych rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa WSA.

Na zakończenie uczestnicy seminarium zostali zaproszeni na kolejne seminarium, które odbędzie się wiosną 2019 r. oraz do udziału w konferencji Forum Przestrzeni, która odbędzie się 16 października 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach. Konferencja ta połączona będzie z uroczystością, podczas której poznamy laureatów organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego konkursów Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018, Architektura Roku oraz Najlepsza praca dyplomowa i kursowa z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Bieżące problemy planistyczne [PDF 1,7MB]
Bieżące problemy planistyczne [PDF 2,8MB]
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w mpzp [PDF 1,1MB]
Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – konsekwencje w uchwale końcowej [PDF 4,1MB]
Rzeki i tereny nadrzeczne w systemie planowania przestrzennego [PDF 7,6MB]
Specustawa mieszkaniowa [PDF 2,2MB]
Współdziałanie RDOŚ w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 [PDF 360,8kB]
Współdziałanie RDOŚ w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 1 [PDF 3,4MB]
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w planach miejscowych [PDF 4,2MB]