Nowe znaki rowerowe na Wiślance

 Foto: Archiwum UMWŚ Foto: Archiwum UMWŚ
Wojewódzki odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej został oznakowany na pomarańczowo

Wiślana Trasa Rowerowa w założeniu przebiegać ma wzdłuż całej długości rzeki Wisły. Patrząc z tej perspektywy, ma ona mieć charakter długodystansowy i przeznaczona powinna być w pierwszej kolejności dla turystów rowerowych. Niestety, pierwotny przebieg WTR wyznaczony ponad dziesięć lat temu, z początkiem na zaporze jeziora Czerniańskiego, pomijający dworzec kolejowy w Wiśle, z licznymi pętlami i z nieaktualnym oznakowaniem, nie nadawał się do uprawiania długodystansowej turystyki rowerowej. W praktyce WTR była zlepkiem mniej lub bardziej atrakcyjnych odcinków lokalnych dróg i szlaków rowerowych o charakterze rekreacyjnym.

Przeprowadzony przez samorząd województwa śląskiego w 2015 roku audyt Wiślanej Trasy Rowerowej pozwolił na korektę jej przebiegu i przygotowanie nowego projektu stałej organizacji ruchu. Audyt potwierdził także, że trasa posiada ogromny potencjał dla rozwoju ruchu turystycznego i może spełniać wysokie kryteria EuroVelo. Wymaga to jednak z jednej strony stworzenia sprawnego systemu zarządzania trasą jako całością, z drugiej podniesienia i ujednolicenia standardu technicznego, którego jednym z elementów jest właśnie oznakowanie odpowiadające w pierwszej kolejności użytkownikom, ale także obowiązującym w kraju przepisom.

Ustawione właśnie znaki typu R4 (tzw. pomarańczowe) spełniają wszelkie kryteria „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej” i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowy przebieg uzgodniony został także z województwem małopolskim. Trasa ma więc ma ciągłość i jest jednolicie oznakowana na obszarze dwóch województw, co umożliwia sprawny ruch turystów rowerowych na odcinku ponad 200 km. Odcinek WTR w województwie śląskim ma 80 km długości. Opinie dotyczące nowego oznakowania WTR można przesyłać na rowery@slaskie.pl.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: Archiwum UMWŚ Foto: Archiwum UMWŚ Foto: Archiwum UMWŚ Foto: Archiwum UMWŚ

Linki do stron zewnętrznych
Przebieg Wislanej Trasy Rowerowej przez województwo śląskie