Podpisanie listu intencyjnego dot. racjonalnego wykorzystywania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa śląskiego

Katowice, 16 listopada 2017

Samorząd województwa jest odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej województwa, w tym za kształtowanie, przywracanie i utrzymanie ładu przestrzennego zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Zadania samorządu województwa śląskiego w tym w zakresie zostały określone w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (priorytet C „Przestrzeń”), w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, a także w Programie Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 „Kierunek Śląskie 3.0.” (obszar tematyczny 2 „Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych”).

Aby móc w sposób efektywny zmierzyć się z tymi zadaniami przystąpiono do organizacji Forum Przestrzeni ukierunkowanego na wymianę wiedzy, edukację i promocję w zakresie dotyczącym kształtowania i zagospodarowania przestrzeni regionu.

Deklarację współpracy w ramach Forum Przestrzeni podjęły uczelnie zajmujące się kształceniem na kierunkach związanych z gospodarką przestrzenną oraz stowarzyszenia i związki zawodowe: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, Śląska Okręgowa Izba Architektów i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Zakres współpracy określa List Intencyjny, który zostanie podpisany w dniu 16.11.2017r.

Załączniki
List Intencyjny [PDF 271,5kB]