Warsztaty Regionalnej Polityki Miejskiej

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Przedstawiciele samorządów 71 miast województwa śląskiego wzięło udział w warsztatach dotyczących opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej. Spotkanie otworzył wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami RPM opracowywana jest w procesie szerokiej partycypacji społecznej, we współpracy ze środowiskiem samorządowym, naukowym, branżowym oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez organizację warsztatów. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Grudniowe warsztaty były czwartym spotkaniem w toku prac nad Regionalną Polityką Miejską. Na pierwszych, majowych warsztatach wypracowywano zakres i cel RPM oraz kluczowe instrumenty wdrażania tej polityki. Następnym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród jednostek samorządowych województwa. Kolejne spotkanie robocze odbyło się w gronie członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas których rozmawiano na temat kluczowych projektów RPM. Dzisiejsze warsztaty poświęcone było dyskusji nad potencjalnymi projektami do RPM.

Opracowanie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wpisuje się w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” W związku ze zmianą harmonogramu opracowania dokumentu wydłużony (do końca 2020 R.) został również termin zakończenia prac nad RPM.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS