Zbudować przestrzeń dla myślenia o przestrzeni

 Zdjęcie Zdjęcie

Zapoczątkowano współpracę na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa śląskiego w ramach Forum Przestrzeni

List intencyjny w sprawie powołania Forum Przestrzeni podpisano dziś w Katowicach. Forum ma być wieloletnią inicjatywą obejmującą działania z zakresu promocji, edukacji i wymiany wiedzy, mającą na celu zrównoważone wykorzystanie nieodnawialnego dobra, jakim są zasoby przestrzeni województwa śląskiego. Sygnatariuszami listu, obok Województwa Śląskiego, były uczelnie i stowarzyszenia z naszego regionu.

„Planowanie przestrzenne jest jednym z kluczowych działań dla rozwoju. Trzeba pamiętać, że przestrzeń jest zasobem nieodnawialnym i jeśli coś zniszczymy dzisiaj, nie będzie nam dane tego naprawić. Złe planowanie generuje ogromne koszty, nie tylko te ekonomiczne, ale również, o czym nie zawsze zdajemy sobie sprawę, na przykład zdrowotne. Wymiana starych pieców i zakaz używania złej jakości paliw to istotne działania, jednak w walce ze smogiem pierwszym krokiem powinno być dobre planowanie przestrzenne” – mówił Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Jak podkreślał, to na samorządzie wojewódzkim spoczywa odpowiedzialność za jakość przestrzeni w regionie, stąd potrzeba zacieśnienia działań w tym zakresie. Istotnym wyzwaniem będzie zmiana świadomości w społeczeństwie i uwrażliwienie mieszkańców na problematykę ładu przestrzennego.

Forum ma być platformą współpracy ze środowiskiem naukowym i branżowym. W celu informacyjnym uruchomiony zostanie portal internetowy, organizowane będą szkolenia, konferencje, warsztaty i konkursy na temat przestrzeni . Działania w ramach forum adresowane są do społeczności województwa śląskiego, środowisk samorządowych i służb planistycznych oraz organizacji pozarządowych. Poprzez Forum Przestrzeni samorząd województwa chce realizować swoje ustawowe zadania związane z wymianą wiedzy, edukacją i promocją w zakresie kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego w regionie.

Deklarację współpracy w ramach Forum Przestrzeni podjęły uczelnie zajmujące się kształceniem na kierunkach związanych z gospodarką przestrzenną oraz stowarzyszenia i związki zawodowe: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, Śląska Okręgowa Izba Architektów i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Realizacja forum będzie koordynowana przez Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podpisanie listu intencyjnego poprzedziła konferencja inaugurująca działania Forum Przestrzeni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie