Znaczenie planowania przestrzennego w polityce regionalnej

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna podsumowała swoje prace

W gmach Sejmu Śląskiego odbyło się dzisiaj ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej V kadencji.

WKUA V kadencji została powołana w styczniu 2015 r. zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego. Od tego czasu zebrała się na 12 posiedzeniach. Tematyka obrad dotyczyła m.in.:

 • opiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+;
 • opiniowania projektu Okresowej Oceny Planu 2020+;
 • rekomendacji wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ oraz Programu rozwoju wewnętrznego województwa śląskiego do 2030 Kierunek Śląskie 3.0.;
 • określenia warunków konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego i opracowania werdyktów jury konkursu;
 • analizy przestrzennej przebiegu Kanału Śląskiego i Kanału Odra – Dunaj – Łaba;
 • analizy planowanej zabudowy Osiedla Tysiąclecie stanowiącego dobro kultury współczesnej w Planie 2020+;
 • założeń do katalogu dóbr kultury współczesnej na przykładzie Osiedla Tysiąclecia w Katowicach;
 • problematyki opiniowania projektów tzw. „uchwał reklamowych”;
 • kontrowersji dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Śląskiego i Strefy Kultury.

„W czasie V kadencji WKUA utworzone zostało w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego samodzielne Biuro ds. Planowania Przestrzennego. Udało się wzmocnić kwestie planowania przestrzennego w polityce regionalnej samorządu województwa” – podkreślił obecny na posiedzeniu członek Zarządu Henryk Mercik.

Biuro ds. Planowania Przestrzennego opracowało m.in. kolejną edycję planu województwa - Plan 2020+ wraz z jego okresową oceną.

Do zadań Biura należy również realizacja polityki rowerowej, na potrzeby której powołany został pełnomocnik marszałka do spraw polityki rowerowej, tzw. śląski oficer rowerowy oraz Zespół ds. realizacji polityki rowerowej województwa śląskiego. Przyjęto standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej, wykonano ekspertyzy w zakresie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie, które wraz z opracowanym audytem nieczynnych tras kolejowych województwa śląskiego stanowią podstawę do sporządzenia dokumentu określającego politykę rowerową regionu.

Biuro współorganizuje ze śląskimi uczelniami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi Forum Przestrzeni – inicjatywę obejmującą działania z zakresu promocji, edukacji i wymiany wiedzy na rzecz roli i znaczenia przestrzeni.

Do jego zadań należy również realizacja zapisanego w programie Kierunek Śląskie 3.0 projektu Kolorowe Podwórka – 2018 r., w ramach którego opracowano i wydano przewodnika mikrorewitalizacji podwórek (we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury i Zamkiem Cieszyn). Przewodnik wskazuje sposoby i możliwości dbania o nasze najbliższe przestrzenie i jest upowszechniany wśród mieszkańców regionu oraz promowany jako inspiracja, źródło wiedzy i dobra praktyka publiczna.


Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa, powoływanym na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. WKUA w województwie śląskim funkcjonuje od 2000 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego, a także przedstawiciele czterech subregionów województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak