Odrzańska Droga Wodna

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja otwierająca konsultacje samorządowe dotyczące koncepcji Kanału Śląskiego, projektu planowanego w ramach Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej

Program ten jest przygotowywany przez rząd RP i powinien zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów w I kwartale 2021 roku.

Otwarcia konferencji dokonali wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski oraz wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża.

W obradach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok oraz radni.

Wiceminister Grzegorz Witkowski podkreślił, że kwestię Kanału Śląskiego należy rozpatrywać całościowo oraz w drodze konsultacji społecznych. Przedsięwzięcie to będzie projektowane i realizowane w porozumieniu z zainteresowanymi samorządami. Witkowski zaznaczył także, że powoli odwracamy się od transportu wyłącznie kołowego. Kanał Śląski byłby jego alternatywą jako droga wodna, łącząca zindustrializowane tereny Górnego Śląska i zachodniej Małopolski z Bałtykiem. Innymi korzyściami płynącymi z tej ambitnej inwestycji, zdaniem Witkowskiego, są retencja wody i ograniczenie zagrożeń powodziowych.

Zaznaczmy w tym miejscu, że 7 lipca 2019 r. obchodziliśmy dwusetną rocznicę podpisania Protokołu Bohumińskiego — aktu prawnego, który dotyczył rzeki Odry i nakładał obowiązek traktowania jej w sposób całościowy, tak aby możliwym się stało zarówno ograniczenie zagrożeń powodzią, jak i korzystanie z rzeki do celów transportowych.

„Kanał Śląski to nie tylko pomysł na wodną autostradę, która umożliwi bezpieczny i ekologiczny transport oraz włączenie się naszych regionów w europejski system dróg wodnych. Kanał Śląski ma potencjał, aby stać się projektem cywilizacyjnym. Dostrzegamy oczekiwania z nim związane: w zakresie stabilnej, zrównoważonej gospodarki wodnej, impulsu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i uatrakcyjnienia przestrzeni. Chcemy rozmawiać i wymieniać poglądy, ponieważ uważamy, że projekt ten można dostosować do rzeczywistych potrzeb i aspiracji społeczeństwa”, zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, na terenie których przewiduje się przeprowadzenie Kanału Śląskiego: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, reprezentanci rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich: opolskiego, śląskiego, małopolskiego. Zaproszono także m.in. przedstawicieli Zespołu doradczego działającego przy Marszałku Województwa Śląskiego, Lasów Państwowych, PGW Wody Polskie oraz innych instytucji.

Podczas sesji plenarnej przedstawiono informacje o stanie przygotowania Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz omówiono kwestię Kanału Śląskiego w relacji do wizji rozwoju województwa śląskiego. W ramach sesji roboczej dyskutowano m.in. nad uwarunkowaniami rozwoju portów rzecznych, przedstawiono koncepcję przebiegu tras i budowy Kanału Śląskiego oraz przeprowadzono weryfikację wstępnych wariantów trasy Kanału.Podczas konferencji został także zaprezentowany projekt ODRAzu widać kulturę Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach jako element związany z promocją idei żeglownej Odry wśród społeczeństwa. Celem tego szerokiego projektu jest rewitalizacja zainteresowania kulturowym, turystycznym, edukacyjnym oraz społecznym aspektem rzeki Odry i Kanału Gliwickiego w województwie śląskim.

Przypomnijmy, że 6 marca 2017 r. Prezydent RP podpisał akt ratyfikacji europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Polska tym samym zobowiązała się do odbudowy wodnych dróg śródlądowych i włączenia ich w system europejski. Stało to się podstawą do rozpoczęcia prac nad rządowymi programami dla Odry i Wisły.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS