Przyjęto kierunek polityki rowerowej regionu

 fot. Aleksander Kopia / UMWS fot. Aleksander Kopia / UMWS
Województwo Śląskie przyjęło założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym) i standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej

Przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego dokument wyznacza kierunek polityki rowerowej na najbliższe lata. Jest to opracowanie, które przede wszystkim wskazuje korytarze ruchu rowerowego, czyli pasy terenu, w obrębie których wytyczone i budowane będą regionalne trasy rowerowe. Ponadto opracowanie określa standard techniczny oraz sposób znakowania regionalnych tras rowerowych.

Dokument powstał na bazie wcześniej sporządzonych audytów i ekspertyz, w oparciu o zapisy regionalnych dokumentów strategicznych oraz szerokich konsultacji zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak i organizacjami społecznymi.

Projekt uwzględnia także zalecenia Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP w zakresie numeracji oraz spójności z trasami krajowymi i europejskimi.

Równocześnie Zarząd przyjął „nowe” Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej. Jest to dokument opracowany na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, powstały w wyniku szerokiej współpracy z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych oraz Śląskiego Oficera Rowerowego. Bazuje na analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce i przykładach dobrej praktyki z kraju i zagranicy. Jest zgodny z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami. Standardy będą stosowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i jego jednostki organizacyjne, w szczególności przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i rekomendowane będą wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego.

Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym) i Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej przyczynią się do stworzenia spójnego systemu regionalnych tras rowerowych o wysokich walorach komunikacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i wysokim standardzie technicznym, który jednocześnie jako element zagospodarowania przestrzennego, będzie miał także wpływ na jakość przestrzeni i krajobrazu.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała w sprawie przyjęcia standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej
Uchwała w sprawie przyjęcia założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym)