Regionalna Polityka Miejska warsztatowo

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W Urzędzie Marszałkowskim odbyły się warsztaty dotyczące opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, która służy diagnozie obszarów miejskich oraz wypracowaniu regionalnego modelu wsparcia wobec miast

Warsztaty miały na celu poznanie opinii uczestników w zakresie roli, celów i kluczowych instrumentów wdrażania Regionalnej Polityki Miejskiej. W czasie spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące obszarów strategicznej interwencji i preferowanych typów wsparcia dla nich. 

W spotkaniu wziął udział wicemarszałek województwa Dariusz Starzycki, który podkreślił, że nasz region należy do najbardziej zurbanizowanego w kraju, a rola i znaczenie miast ma kluczowy wpływ na jego rozwój. Zaznaczył także, że Regionalna Polityka Miejska ma pomóc w zdefiniowaniu podejścia województwa do miast, a zarządowi zależy na szerokiej partycypacji społecznej i silnej współpracy ze środowiskiem samorządowym, naukowym, branżowym i organizacjami pozarządowymi. 

W spotkaniu udział wzięli również m.in. Marcin Baron, specjalista ds. polityki regionalnej, Katarzyna Łabarzewska, dyrektor Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Mariusz Raczek, kierownik referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Spotkanie przeznaczone było dla członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz środowisk zaangażowanych w rozwój miast w regionie. Wśród nich m.in. dla przedstawicieli Parku Śląskiego, Kolei Śląskich, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Regionalnego Instytutu Kultury, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych i organizacji pozarządowych. 

Opracowany dokument ma służyć m.in. zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców. Ma także wpływać na rozwój zrównoważonego układu osadniczego województwa nakierowanego na powiązania sieciowe i współzależności występujące między jednostkami miejskimi i miejsko-wiejskimi różnego szczebla oraz pomóc w budowie partnerstwa ukierunkowanego na efektywną organizację procesów miejskich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik