Warsztat środowisk samorządowych

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbył się warsztat dotyczący Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego

Podczas spotkania omówiono oczekiwania uczestników w zakresie roli i celów Regionalnej Polityki Miejskiej (RPM) oraz kluczowych instrumentów jej wdrażania. Dyskutowano także nad obszarami strategicznej interwencji RPM i preferowanymi typami wsparcia dla tych obszarów. 

Opracowanie dokumentu odbędzie się w drodze szerokiej partycypacji społecznej, we współpracy ze środowiskiem samorządowym, naukowym, branżowym i organizacjami pozarządowymi. 

Gości powitał wicemarszałek województwa Dariusz Starzycki, który zaznaczył, że województwo śląskie należy do najbardziej zurbanizowanych w całym kraju. Podkreślił także znaczenie dobrze opracowanej polityki miejskiej w odpowiednim przygotowaniu do nowej perspektywy unijnej.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele: samorządów, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Polityka miejska to zespół działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, mających na celu wykorzystanie potencjału miast i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju kraju, regionu, wzmocnienie zdolności miast i ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Regionalna polityka miejska jest polityką samorządu województwa wobec miast regionu. 

Opracowanie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wpisuje się w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Ponadto, opracowanie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wpisuje się w Cel 6: Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego Programu dla Śląska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik