Forum Przestrzeni o potencjale rzek województwa

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Tematyka tegorocznych spotkań nawiązuje do ogłoszonego przez Sejmik „Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii”

Pierwsze w tym roku seminarium zatytułowano „Funkcjonalno-przestrzenne aspekty zagospodarowania nabrzeży rzek w obszarach zurbanizowanych województwa śląskiego. Przykłady dobrych praktyk”. W czasie spotkania rozmawiano o rzekach, o ich roli w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast oraz potrzebie promocji ich potencjału. Rzeki zawsze stanowiły czynnik sprzyjający tworzeniu i rozwojowi miast, jednak ich potencjał nie jest wykorzystany. Współczesne tendencje w zagospodarowaniu przestrzennym wskazują na potrzebę większego włączenia rzek w procesy rozwoju miast.

Potencjał rzek i ewolucję terenów nadrzecznych w miastach województwa śląskiego – poszukiwanie drogi w kierunku realizacji miast zrównoważonych przedstawiła w wykładzie wprowadzającym dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Następnie zostały zaprezentowane założenia i doświadczenia z realizacji projektów zagospodarowania terenów nadrzecznych, ukierunkowane na ochronę różnorodności biologicznej. Temu tematowi poświęcone zostały dwie prezentacje: „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała” oraz „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy z perspektywy Dąbrowy Górniczej, Będzina, Siewierza, Sławkowa, Psar”.

W dalszej części omówiono doświadczenia wynikające ze zrealizowanych przez samorządy projektów zagospodarowania obszarów nadrzecznych:

 • Bulwary Nacyny w Rybniku
 • Zagospodarowanie nabrzeży Odry w Raciborzu
 • Rewitalizacja rzeki Ślepiotki w Katowicach– projekt Reuris

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa nad możliwościami i ograniczeniami zagospodarowania nabrzeży oraz możliwościami wykorzystania potencjałów rzek w miastach województwa śląskiego. Dyskusję poprowadził prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.


Działania Forum Przestrzeni zostały zainaugurowane w 2017 roku. Pierwszym tematem był „smog i jego wymiar przestrzenny”, w kontekście „Ograniczenia niskiej emisji w województwie śląskim”.

Ideą przyświecającą działaniom Forum Przestrzeni w roku 2018 jest „Promocja potencjału głównych rzek województwa”. Związana jest ona z ogłoszonym przez Sejmik Województwa Śląskiego rokiem 2018 – „Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Zdjęcie fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Załączniki
Potencjał rzek i ewolucję terenów nadrzecznych w miastach województwa śląskiego – poszukiwanie drogi w kierunku realizacji miast zrównoważonych [PDF 27,0MB]
Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała [PDF 2,6MB]
Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy z perspektywy Dąbrowy Górniczej, Będzina, Siewierza, Sławkowa, Psar [PDF 3,1MB]
Bulwary Nacyny w Rybniku [PDF 6,4MB]
Zagospodarowanie nabrzeży Odry w Raciborzu [PDF 12,1MB]
Rewitalizacja rzeki Ślepiotki w Katowicach– projekt Reuris [PDF 4,8MB]